Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 433 923,00 zł

Budynek biurowy przy ul. Dąbrowskiej 7

Lokalizacja: 42-504 Będzin, Dąbrowska 7

Powierzchnia gruntu
1386 m2
Powierzchnia budynku
221,7 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 433 923,00 zł

Osoba kontaktowa

Anna Hodur

anna.hodur@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 572 886 688

Dostępność

pn. - pt. 6:30 - 14:30

Opis nieruchomości

Opis nieruchomości.
Nieruchomość obejmuje prawo użytkowania wieczystego działek o nr ewidencyjnych 2377/2 i 2376/1 o łącznej powierzchni 1386 m2. Działki tworzą jeden kompleks użytkowy zabudowany budynkiem biurowym oraz sześcioma połączonymi ze sobą kontenerami w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej 7. Lokalizacja i położenie korzystne, w strefie pośredniej miasta.
 
Budynek o funkcji biurowej wykonany w technologii tradycyjnej w zabudowie wolnostojącej (kształt litery L). Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter, poddasze użytkowe), w części podpiwniczony. Budynek został rozbudowany i dokonano jego zmiany użytkowania z mieszkalnego na administracyjno-biurowy w 2003r.
Powierzchnia użytkowa budynku – 221,70 m2.
 
Kontenery
Obiekt złożony z 6 kontenerów połączonych ze sobą w jeną całość gospodarczą. Każdy z kontenerów posiada wymiary: szerokość - 6,40 m, długość - 2,40 m, wysokość 3,0 m. obiekt powstał w latach 90 XX wieku.
 
Stan prawny.
Działka 2376/1 stanowi część nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi  księgę wieczystą oznaczona numerem KA1B/00028610/4, natomiast działka 2377/2 stanowi część nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Będzinie prowadzi  księgę wieczystą oznaczona numerem KA1B/00013957/0.
Grunt stanowi własność Skarbu Państwa oddany w użytkowanie wieczyste. Użytkownikiem wieczystym jest TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Okres użytkowania: 05.12.2089r.
 
Umowa najmu.
Nieruchomość obecnie objęta jest umową najmu zawartą na czas nieoznaczony. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące.
 
Służebności.
W granicy działki nr 2376/1 (z działką nr 2375) przebiega rurociąg ciepłowniczy 2xDN700 który jest instalacją strategiczna dla Elektrowni Łagisza w związku z powyższym w akcie notarialnym – umowie sprzedaży,  zostanie ustanowiona przez nabywcę na rzecz TAURON Wytwarzanie S.A. stosowna nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność zapewniająca Spółce prawo do korzystania z tej nieruchomości w niezbędnym zakresie w związku istnieniem ww. infrastruktury.
W akcie notarialnym – umowie sprzedaży wyżej opisanych nieruchomości zawarte zostanie zobowiązanie Nabywcy do  zawarcia Umowy o przyłączenie nieruchomości do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). TAURON Wytwarzanie S.A. zapewni dostawę energii elektrycznej do istniejących obiektów (po zawarciu stosownej umowy) do czasu przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci OSD, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty przeniesienia  prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości. W związku z powyższym Nabywca zobowiązany będzie do przebudowy we własnym zakresie układu zasilania. Po upływie ww. okresu Sprzedający nie będzie zobowiązany do zapewnienia dostaw energii elektrycznej.
Nabywca nieruchomości może nabywać energię cieplną od TAURON Wytwarzanie S.A. pod warunkiem zawarcia z nim odrębnej umowy, po uprzednim montażu legalizowanych w istniejących obiektach układów pomiarowych służących do rozliczenia wielkości nabywanego ciepła (po uzgodnieniu warunków technicznych z przedstawicielami służb technicznych TAURON Wytwarzanie S.A. w Oddziale Elektrownia Łagisza). Montaż ww. układów pomiarowych winien nastąpić w terminie 1 miesiąca licząc od daty  przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
TAURON Wytwarzanie S.A. nie zapewnia dostaw usług teleinformatycznych dla sprzedawanej nieruchomości.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 433 923,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 1386 m2
  Powierzchnia budynku 221,7 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzin nieruchomość położona jest na terenach oznac
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 42-504
  Miejscowość Bedzin
  Ulica Dąbrowska
  Numer 7
  Województwo śląskie
  Długość geograficzna 19° 8' 10'' E
  Szerokość geograficzna 50° 20' 49'' N
  Ogłoszenie o przetargu

Najbliższe nieruchomości