Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 190 375,00 zł

Prawo wieczystego użytkowania gruntu

Termin złożenia oferty 08.07.2022 13:00

Lokalizacja: 43-600 Jaworzno, Emilii Plater

Powierzchnia gruntu
1523 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 190 375,00 zł

Osoba kontaktowa

Agnieszki Niemczyk

niemczyk.agnieszka@sce.jaworzno.pl

tel. 32 61 40 115

Dostępność

7.00-15.00

Opis nieruchomości

OGŁOSZENIE I PRZETARGU
w formie nieograniczonego przetargu pisemnego
na SPRZEDAŻ

 

Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie,
43-603 Jaworzno, ul. Aleja Tysiąclecia 7, 
NIP: 632-000-00-68, REGON: 270123555, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107950, przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 17.227.000,00 zł.

ZAPRASZA
do nieograniczonego I przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych
w Jaworznie w rejonie ul. Emilii Plater

Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr: 1341, 1342, 1343 obręb 165 (dotychczas działki nr 9, 10, 11, obr. 154)
o łącznej powierzchni 1.523 m2

Działki położone są w Jaworznie w rejonie ul. Emilii Plater, w województwie śląskim.

Nieruchomości objęte są Księgą Wieczystą Nr KA1J/00023745/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Jaworznie.

Oferowana cena zakupu nieruchomości opisanych powyżej, składających się z działek
nr: 1341, 1342, 1343, obręb 165 (dotychczas działki nr 9, 10, 11, obr. 154)  nie może być niższa niż 190.375,00 zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) + należny podatek VAT.

Wadium wynosi 9.600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 08.07.2022r. do godz. 13.00 do Sekretariatu Spółki mieszczącego się przy  ul. Aleja Tysiąclecia 7 w Jaworznie, pok. 228.
Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej SCE Jaworzno III Sp. z o.o. stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu:

Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 13.07.2022r.  o godz. 10.00 w budynku siedziby SCE Jaworzno III Sp. z o.o. przy ul. Aleja Tysiąclecia 7 (Sala Konferencyjna).

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać telefonicznie u Pani Agnieszki Niemczyk, tel. 32 61 40 115 lub mailowo: niemczyk.agnieszka@sce.jaworzno.pl  


Spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.


Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o warunkach przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej www.tauron-nieruchomosci.pl, na stronie Spółki www.sce.jaworzno.pl  oraz na tablicy informacyjnej SCE Jaworzno III Sp. z o.o.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 190 375,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 1523 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 43-600
  Miejscowość Jaworzno
  Ulica Emilii Plater
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna
  Długość geograficzna

Najbliższe nieruchomości