Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 2 593 000,00 zł

nieruchomość zabudowana budynkami magazynowymi i budynkiem byłej stołówki w Trzebini

Termin złożenia oferty 26.07.2021 14:00

Lokalizacja: 32-540 Trzebinia

Powierzchnia gruntu
28082 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 2 593 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Anna Hodur

anna.hodur@tauron-wytwarzanie.pl

tel. 572 886 688

Dostępność

pon. - pt godz. 6:30 - 14:30

Opis nieruchomości

Nieruchomości obejmują:

 1.  prawo użytkowania wieczystego nw. działek zlokalizowanych w Trzebini, obręb Czyżówka:
 1. 549/50 pow. 1,2984 ha             KW KR1C/00056691/9
 2. 549/51 pow. 0,0772 ha             KW KR1C/00056691/9
 3. 549/53 pow. 0,0431 ha             KW KR1C/00056691/9
 4. 549/59 pow. 0,0337 ha             KW KR1C/00056691/9

zabudowanych budynkami warsztatowo-magazynowymi:

 • budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 720 m2 (konstrukcja stalowa słupowo-wiązarowa obudowana blachami trapezowymi powlekanymi),

Budynek wyposażony w suwnicę jednobelkową natorową elektryczną o udźwigu 5 ton – należy oszacować wartość suwnicy.

 • budynkiem magazynowym typu wiata o pow. użytkowej 376 m2 (Stropodach dwuspadowy kryty płytami azbestowo-cementowymi WF-6 układanymi na stalowych płotwach. Część wiaty 10x18 m obudowano blachą fałdową ocynkowaną, mocowaną do poziomych rygli ściennych spawanych, reszta osiatkowana)
 • wiata magazynu podręcznego przy warsztacie o pow. użytkowej 530 m2 (konstrukcja stalowa nośna na fundamentach żelbetowych. Obudowa z cegły + płyty warstwowe. Okna drzwi/bramy stalowe. Dach z blachy korytkowej. Posadzki cementowe)
 • magazyn farb i lakierów o pow. użytkowej 182 m2 z rampą (murowany na ławach żelbetowych z cegły. Dach z płyt żelbetowych. monolityczne 2x papa na lepiku. Konstrukcja ramp żelbetowa monolityczna na słupach żelbetowych oraz na murach z cegły. Posadzki betonowe)
 • magazyn gazów technicznych o pow. użytkowej 160,5 m2 (Ściany murowane z cegły, stropodach ogniotrwały o konstrukcji specjalnie lekkiej)
 • budynek garaży wózków akumulatorowych o pow. użytkowej 251,88 m2 (Fundamenty i ławy żelbetowe, ściany z cegły ceramicznej, płyty dachowe panwiowe typowe o wys. 18 cm; tynki wapniowo cementowe III kat)
 1. prawo użytkowania wieczystego działki o nr:
 1. 549/29 o pow. 0,2501 ha          KW KR1C/00056690/2

zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o pow. użytkowej 1.618,32 m2 – dawna stołówka zakładowa, wolnostojącym, jednosegmentowym, 2 kondygnacje (podziemna i nadziemna).

 1. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki (teren zalesiony) zlokalizowanej w Trzebini  obr. Czyżówka
 1. 549/60 o pow. 1,1057 ha           KW KR1C/00056691/9

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia, uchwalonym na Sesji Rady Miejskiej w Trzebini Uchwałą nr LV/597/VI/2014 z dnia 20.10.2014r. z późniejszymi zmianami.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży położone są na terenach oznaczonych kolorem fioletowym tj. tereny przemysłowe.

 

Stan prawny.

 1. Działka 549/29 stanowi część nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi  księgę wieczystą oznaczona numerem KR1C/00056690/2.

Grunt stanowi własność Skarbu Państwa oddany w użytkowanie wieczyste. Użytkownikiem wieczystym jest TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. Okres użytkowania wieczystego: 05.12.2089r.

 1. Działki o nr 549/50, 549/51, 549/53, 549/59 i 549/60 stanową część nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi  księgę wieczystą oznaczona numerem KR1C/00056691/9.

Uwaga:

W księdze wieczystej nie został ujawniony podział geodezyjny działki 549/42 w wyniku którego powstały m.in. działki 549/59 i 549/60.

Grunt stanowi własność Skarbu Państwa oddany w użytkowanie wieczyste. Użytkownikiem wieczystym jest TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. Okres użytkowania wieczystego: 05.12.2089r.

 

 

Służebności.

TAURON Wytwarzanie S.A. ustanowi na rzecz kupującego służebność drogową, zapewniającą dostęp przedmiotowej nieruchomości do drogi publicznej. Służebność zostanie ustanowiona po istniejącej drodze asfaltowej zlokalizowanejna części działki o nr ewidencyjnej 549/58 (obr. Czyżówka).

 

Na działkach będących przedmiotem sprzedaży znajduje się infrastruktura techniczna będąca własnością TAURON Wytwarzanie S.A. w związku z powyższym w akcie notarialnym – umowie sprzedaży,  zostanie ustanowiona przez nabywcę na rzecz TAURON Wytwarzanie S.A. stosowna nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność zapewniająca Spółce prawo do korzystania z tej nieruchomości w niezbędnym zakresie w związku istnieniem ww. infrastruktury.

 

W akcie notarialnym – umowie sprzedaży wyżej opisanych nieruchomości zawarte zostanie zobowiązanie Nabywcy do zawarcia Umowy o przyłączenie nieruchomości do sieci elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). TAURON Wytwarzanie S.A. zapewni dostawę energii elektrycznej do istniejących obiektów (po zawarciu stosownej umowy) do czasu przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci OSD, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty przeniesienia prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości. W związku z powyższym Nabywca zobowiązany będzie do przebudowy we własnym zakresie układu zasilania. Po upływie ww. okresu Sprzedający nie będzie zobowiązany do zapewnienia dostaw energii elektrycznej.

Nabywca nieruchomości może nabywać energię cieplną od TAURON Wytwarzanie S.A. pod warunkiem zawarcia z nim odrębnej umowy, po uprzednim montażu w istniejących obiektach legalizowanych układów pomiarowych służących do rozliczenia wielkości nabywanego ciepła (po uzgodnieniu warunków technicznych z przedstawicielami służb technicznych TAURON Wytwarzanie S.A. w Oddziale Elektrownia Siersza). Montaż ww. układów pomiarowych winien nastąpić w terminie 1 miesiąca licząc od daty przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

TAURON Wytwarzanie S.A. nie zapewnia dostaw usług teleinformatycznych dla sprzedawanej nieruchomości.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 2 593 000,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 28082 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego brak MPZP
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 32-540
  Miejscowość Trzebinia
  Ulica
  Numer
  Województwo małopolskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna 50° 12' 11'' N
  Długość geograficzna 19° 27' 27'' E

Najbliższe nieruchomości