Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 2 369 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Laski

Termin złożenia oferty 30.11.2020

Lokalizacja: 41-303 Dąbrowa Górnicza, Laski

Powierzchnia gruntu
14403 m2
Powierzchnia budynku
2824 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa zabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 2 369 000,00 zł

Osoba kontaktowa

Ryszard Ozdoba, Dorota Swoboda

ryszard.ozdoba@tauron-cieplo.pl

dorota.swoboda@tauron-cieplo.pl

tel. 604562299

tel. 572987420

Dostępność

 

Informacje można uzyskać pod numerami telefonu  604 562 299 oraz 572 897 420 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

 

 

Opis nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Laski, na którą składa się: prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerem ewidencyjnym 34, 35, 36, 37 obręb 0003 Dąbrowa Górnicza objętych księgą wieczystą nr KA1D/00032978/4 oraz prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerem ewidencyjnym 38/1, 38/4 obręb 0003 Dąbrowa Górnicza objętych księgą wieczystą nr KA1D/00028053/3, o łącznej powierzchni 14 403 m2, zabudowanych budynkami przemysłowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, za cenę wywoławczą nie niższą niż 2 369 000,00 zł netto (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) z zastrzeżeniem ustanowienia nieodpłatnych, nieograniczonych w czasie praw rzeczowych w postaci służebności przesyłu dla:

- sieci ciepłowniczej 2 x Dn 100 wraz z komorami posadowionej na działce nr 36 ujawnionej w księdze wieczystej nr KA1D/00032978/4 na rzecz TAURON Ciepło sp. z o.o.
i każdoczesnego właściciela sieci ciepłowniczej wraz z komorami,

- sieci wodociągowej Dn 110 posadowionej na działce 37 ujawnionej w księdze wieczystej nr KA1D/00032978/4 na rzecz TAURON Ciepło sp. z o.o. i każdoczesnego właściciela sieci przy czym zakres i sposób wykonywania tych służebności zostanie szczegółowo określony w umowie o ustanowienie tych służebności.

Nabywca będzie zobowiązany do wykonania w ciągu 3 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości na własny koszt ogrodzenia od działki nr 38/2 oraz 38/5, według załączonej mapy, wysokości minimalnej 1,80 m, wykonanego z materiałów zapewniających trwałość całości ogrodzenia w  min. 20 letnim okresie użytkowania.

Ogrodzenie powinno spełniać następujące wymagania:

 1. konstrukcja ze sztywnych paneli, średnica drutu minimum 5mm, oko 50mm x 200mm,

 2. podmurówka o wysokości min. 25cm ponad poziom gruntu oraz wpuszczana w grunt na głębokość min 5cm,

 3. spełniać walory estetyczne, współgrać z otoczeniemi nie wymagać skomplikowanej konserwacji.

Cena wywoławcza wynosi: 2 369 000,00 zł netto (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Termin wpływu Wadium na konto Spółki: do dnia 26.11.2020r.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30.11.2020r. do godz. 9:00 w kancelariiw siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach.

Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu:  01.12.2020r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach (parter sala narad).

Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu: Informacje można uzyskać pod numerami telefonu  604 562 299 oraz 572 897 420 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. 

Doprowadzenie wody do nieruchomości odbywa się wodociągiem stanowiącym własność TAURON Ciepło sp. z o. o.

Odprowadzenie ścieków na dzień dzisiejszy odbywa się poprzez przepompownię i kolektor ściekowy stanowiący własność ArcelorMittal Poland.

Nabywca do czasu zrealizowania własnej inwestycji i zapewnienia sobie dostawy wody
z Dąbrowskich Wodociągów może korzystać z dostawy wody i odprowadzania ścieków za pośrednictwem Spółki na zasadach wynikających z umowy zawartej przez Spółkę
z Dąbrowskimi Wodociągami sp. z o.o. W takim przypadku Nabywca będzie obciążany za zużycie wody i odprowadzanie ścieków według wskazań podlicznika oraz będzie partycypować w kosztach utrzymania przepompowni i kolektora tłocznego ścieków.

Zastrzeżenie: spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.

Uwaga: oferenci chcący uczestniczyć w otwarciu ofert ( obecność nie jest  obowiązkowa), są proszeni o kontakt pod nr telefonu 604 562 299 w dniu 30.11.2020r. z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego podyktowanego sytuacją epidemiologiczną.

Szczegółowe warunki Przetargu udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.tauron-cieplo.plwww.monitorurzedowy.pl oraz w siedzibie Spółki.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 2 369 000,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 14403 m2
  Powierzchnia budynku 2824 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa zabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 41-303
  Miejscowość Dabrowa Gornicza
  Ulica Laski
  Numer
  Województwo śląskie
  Długość geograficzna ?
  Szerokość geograficzna ?
  Ogłoszenie o przetargu

Najbliższe nieruchomości