Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON
Wróć
Cena netto 2 904 753,00 zł

Sprzedaż nieruchomości, ul. Bażantów/Perkozów w Katowicach

Termin złożenia oferty 18.03.2024 09:00

Lokalizacja: 40-668 Katowice, Bażantów/Perkozów

Powierzchnia gruntu
6965 m2
Rodzaj nieruchomości
gruntowa niezabudowana
Typ ogłoszenia
sprzedaż
Cena netto 2 904 753,00 zł

Osoba kontaktowa

Dorota Swoboda, Ewa Kuracha-Raczyńska

dorota.swoboda@tauron-cieplo.pl

ewa.kuracha-raczynska@tauron-cieplo.pl

tel. 572897420

tel. 572887550

Dostępność

od poniedziałku do piątku godzina 7:00 do 15:00

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona do sprzedaży położona w Katowicach przy ul. Bażantów/Perkozów, na którą składa się

 • prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 82/1 oraz 1/8, obręb 0003, Dz. Ligota o łącznej powierzchni 3138m2, objętych księgą wieczystą nr KA1K/00001004/7 oraz
 • prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 83, 84, 85, 86/1 oraz 133/5, obręb 0003 Dz. Ligota o łącznej powierzchni 3827m2, objętych księgą wieczystą nr KA1K/00025627/4

Ww. nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i została oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz TAURON Ciepło sp. z o. o. do dnia 05.12.2089 roku.

Działki gruntu o numerach 1/8, 82/1, 83, 84, 85, 86/1 stanowią całość funkcjonalno-gospodarczą, natomiast działka gruntu nr 133/5 oddalona jest o około 17 m od działki gruntu nr 83. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej oraz dostęp do drogi publicznej (za wyjątkiem działki gruntu nr 133/5). Przez działki gruntu nr 1/8, 82/1, 84, 85 i 86/1 przebiega droga dojazdowa do Osiedla – ulica Perkozów. Na nieruchomości zlokalizowane są nieczynne sieci ciepłownicze, które są również przedmiotem sprzedaży (stanowią część składową gruntu).

Na nieruchomości planowana jest przez Urząd Miasta inwestycja, która będzie realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1363).

Spółka ma zawartą z Orange Polska umowę dzierżawy części działek gruntu nr 1/8, 82/1, 83 o pow. 16 mw celu poprowadzenia przyłącza teletechnicznego do stacji bazowej o długości 160 m.

Teren, na którym zlokalizowane są nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla tego obszaru obowiązuje II edycja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice zatwierdzona Uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r. - teren na którym zlokalizowane są nieruchomości określony został jako M38/MN1 – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. 

Zastrzeżenie: ustanowienie nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu dla sieci ciepłowniczej 2 x Dn400 oraz komory ciepłowniczej posadowionych na działce gruntu nr 82/1, ujawnionej w księdze wieczystej nr KA1K/00001004/7, oraz sieci ciepłowniczej 2 x Dn400 posadowionej na działkach gruntu nr 85, 86/1, ujawnionych w księdze wieczystej nr KA1K/00025627/4, na rzecz TAURON Ciepło sp. z o. o. i każdoczesnego właściciela infrastruktury ciepłowniczej, przy czym zakres i sposób wykonywania tej służebności zostanie szczegółowo określony w umowie o ustanowienie tej służebności.

Zastrzeżenie: ustanowienia odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu dla urządzeń TAURON Dystrybucji S.A. zlokalizowanych na nieruchomości zgodnie z warunkami prowadzenia przetargu.

Cena wywoławcza wynosi : 2 904 753,00 zł netto 

Termin wpływu Wadium na konto Spółki: do dnia 14.03.2024 r.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 18.03.2024 r. do godz. 9:00 w kancelarii w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach.

Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 18.03.2024 r. o godz. 9:30 w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach (parter sala narad).

Zastrzeżenie: spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.

Załączniki

 • Typ ogłoszenia sprzedaż

  Ogólne warunki

  Cena 2 904 753,00 zł netto
  Powierzchnia gruntu 6965 m2
  Rodzaj nieruchomości gruntowa niezabudowana
  Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego Dla tego obszaru obowiązuje II edycja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice zatwierdzona Uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r. Zgodnie z zapisami Studium teren na którym zlokalizowane są nieruchomości określony został jako M38/MN1 – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.
  Tryb postępowania przetarg pisemny

  Szczegóły nieruchomości

  Kod pocztowy 40-668
  Miejscowość Katowice
  Ulica Bażantów/Perkozów
  Numer
  Województwo śląskie
  Ogłoszenie o przetargu
  Szerokość geograficzna
  Długość geograficzna

Najbliższe nieruchomości